Dyrekcja

mgr Łukasz Molenda - ur. 1984, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, filozof i etyk. Doktorant w Zakładzie Filozofii Współczesnej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, od 2009 roku przewodniczący samorządu doktorantów i członek rady macierzystego wydziału. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007/2008. W latach 2003-2006 działał społeczne i politycznie w lokalnych i ogólnopolskich organizacjach. Od 2001-2003 pełnił funkcję Marszałka Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia. Pracę z młodzieżą rozpoczął jeszcze na studiach organizując pierwsze w Radomiu warsztaty filozoficzne dla uczniów szkół średnich (w III LO). W latach 2008-2010 pracował jako nauczyciel etyki, historii i wiedzy o społeczeństwie. Pracuje również w Niepublicznym Kolegium Języków Obcych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w charakterze wykładowcy przedmiotu filozofia. Prace nad utworzeniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu rozpoczął w 2009 roku otwierając firmę i zdobywając na jej rozruch fundusze europejskie. W 2010 roku ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą organizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Autor kilku artykułów naukowych i publicystycznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół aksjologii i filozofii polityki.